هر دانه ای بکارید میوه ی ان را خودتان برداشت می کنید
******باید به آینده ی خود اطمینان داشته باشیددر این صورت به هدفتان میرسید. اگر فکر کنید از دیگران کمترهستیددر واقع فکر برتر بودن از دیگران را از سرتان بیرون کرده ایدپس ازآن ها برتر نمی شوید.شما باید به خودتان بگویید که شما باهوش تر از دیگران هستید فقط باید استعداد های خودرا شکوفا کنید.*****

 

|+| نوشته شده توسط لادن در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393  |
 
پس آینده ی ایده آل خود را با تمام زیباهاییش مجسم کنید...

اگر می خواهید تغییر کنید وبه سوی موفقیت بروید ازهمین آلان  تا 2ماه مرتب به خود بگویید:فقط من میتوانم باعث پیشرفت خودم بشوم...

بدون شور وشوق هرگز به چیطها بزرگ دست نمی یابیم...

وقت طلاست:وقت عمر ماست وخواسته های بزرگ مارا در خود پنهان کرده است.

 

|+| نوشته شده توسط لادن در جمعه بیستم تیر 1393  |
 ما می توانیم بزرگ ترین آرزو هایمان را عملی کنیم.
جهان ماسرشار از ثروت است، اگرآن را بخواهیدبسوی شما می آید

واگر انتظار آن را نداشته باشید به راحتی آنرا از دست خواهید داد.

تنهادرباره ی چیزهایی که واقعا طالب آن هستیدفکر کنیدواز فکر کردن درباره ی چیزهایی که آنرا نمی خواهیدخودداری کنید.

 

|+| نوشته شده توسط لادن در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393  |
 

|+| نوشته شده توسط لادن در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393  |
 

|+| نوشته شده توسط لادن در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393  |
 شما می توانید%90از شکست هایا عقب افتادگی هایی را که در آینده منتظر شما هستند به خوشبختی،ثروت وموفقیت
فکر نکنید این روش سختی است.این روش یاروشها، در واقع برنامه ای برای آینده ماست  که برآوردن خواسته های مارا به دنبال دارند.

|+| نوشته شده توسط لادن در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393  |
 رموز موفقیت برای شما

 آنچه بسیار اهمیت دارد رسیدن به موفقیت در زمان مناسب است که این

یادآور همان ضرب المثل معروف است که می گوید:

 

{{ کباب زمانی خوشمزه است که دندان خوردن ان را داشته باشی.}}

 

بررسی عملی زندگی نشان داده است که اگر درسنین پایین تر اهداف آینده خود را شناسایی کنید، حتما به اهداف خود می رسید.

***یک اشتباه بزرگ این است که بدون شناخت واقعی هدف به هرکاری مشغول شویم***

|+| نوشته شده توسط لادن در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393  |
 
 
بالا